Wycena nieruchomości w aspekcie kredytu hipotecznego.

  • 05.07.2018, 17:00
  • Grupa Tipmedia
Wycena nieruchomości w aspekcie kredytu hipotecznego.
Wycena nieruchomości jest często wymagana przez kredytodawcę dla celu zabezpieczenie wierzytelności. Rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy w formie operatu szacunkowego szacując najczęściej wartość rynkową nieruchomości.

Kredyt hipoteczny to jeden z wielu typów kredytów, który przyznawany jest firmom jak również osobom fizycznym poprzez banki. W procesie realizowaniu wniosku klienta o kredyt hipoteczny ważną rolę odgrywa wycena nieruchomości sporządzana przez Rzeczoznawcę majątkowego. Wycena nieruchomości powinna być sporządzona w formie operatu szacunkowego. Prawo udzielenia kredytów mają tylko banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi poprzez ich kontrahentów, toteż umowy kredytowe regulowane są poprzez prawo bankowe. Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji dłużnika na oznaczony w umowie czas kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na uzgodniony cel, a dłużnik zobowiązuje się do skorzystania z niej na warunkach zdefiniowanych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu razem z procentami w określonych terminach spłaty i zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. "Niejednokrotnie kredytodawca wymaga wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego" - zwraca uwagę Rzeczoznawca majątkowy Sebastian Wygaś z https://www.nieruchomosci-wycena.com/f6,Rzeczoznawca-majatkowy-weryfikacja-ryzyka-rynku-nieruchomosci. Rzeczoznawca majątkowy szacuje wartość rynkową nieruchomości najczęściej w podejściu porównawczym lub dochodowym. Rzeczoznawca majątkowy uwzględnia stan prawny nieruchomości, stan techniczny oraz inne cechy rynkowe nieruchomości. Zasadne jest określenia obszarów ryzyka związanych z daną nieruchomością przez Rzeczoznawcę majątkowego.

Rzeczoznawca majątkowy powinien także zrealizować rzetelną analizę rynku nieruchomości podobnych do przedmiotu wyceny.
W powszechnym wyobrażeniu kredyt hipoteczny ujmuje cele, czas kredytowania, a także sposoby jego amortyzacji. Uwzględnia się, zatem, iż kredyt hipoteczny:
-przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe, a także nieruchomości przeznaczone na niemieszkaniowe cele, wyklucza to jednakże zakup z pośrednictwem tego kredytu jakichkolwiek ruchomości;
-przedmiot kredytu jest wprost związany z przedmiotem zabezpieczenia, ponieważ z reguły nabywana nieruchomość jest bezpośrednim rzeczowym zabezpieczeniem spłaty zaciąganego kredytu, natomiast jego wysokość determinowana będzie poprzez skalkulowaną wycenę nieruchomości na potrzeby kredytu, stosunek udzielonego kredytu do wartości nieruchomości określany jest jako LTV (loan to value) oraz zdarza się, iż może wynosić nawet do 100 procent.
Kredyt hipoteczny ma konkretne i bardzo specyficzne cechy, do których należą:
-długi czas spłaty;
-hipoteczne zabezpieczenie na nieruchomości;
-związanie przedmioty kredytu z przedmiotem zabezpieczenia;
-stosunkowo niskie oprocentowanie ze względu na niewielki stopień ryzyka kredytowego;
-ewentualność sprzedaży zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności bezpośrednio na rynku kapitałowym bądź z pomocą długoterminowych papierów wartościowych - listów zastawnych;
-ma stosunkowo niskie obciążenie ryzykiem kredytowym, a jest to wynikiem przyjętego założenia o niewielkiej zmienności wartości nieruchomości w długim czasie, jednakże zdarza się, iż dla ochrony interesów kredytodawcy stosuje się charakterystyczną klauzulę ochrony wartości, która w sytuacji niespodziewanego spadku wartości nieruchomości wymusza dokonanie szybszej spłaty części kredytu celem osiągnięcia oczekiwanego poziomu LTV.

Wycena nieruchomości sporządzona przez Rzeczoznawcę majątkowego pozwala kredytodawcy na skorelowanie wartości oszacowanej wartości rynkowej oraz wysokości kredytu o jaki wnioskuje kredytobiorca. Rzeczoznawca majątkowy powinien uwzględnić obowiązujące przepisy prawa, standardy wyceny nieruchomości oraz wymogi danego banku. "Wycena nieruchomości w Polsce jest regulowana przez Ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie rady ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego" -  ocenia Maja Hylińska z https://www.nieruchomosci-wycena.com/d2,Kredyt-hipoteczny-wniosek. Wycena nieruchomości sporządzona zgodnie z zasadami praktyki zawodowej powinna także uwzględniać  Powszechne Krajowe Zasady Wyceny uchwalone przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wycena nieruchomości dla celu zabezpieczenia wierzytelności jest dodatkowo regulowana przez Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych Nr 1 Wycena Dla Zabezpieczenia Wierzytelności. 

Grupa Tipmedia
Podziel się: